Wezwanie akcjonariuszy.

Zarząd spółki MeanAstronauts S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej: “Spółka”), na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „Zgromadzenie”) na dzień 30 czerwca 2023 roku, godz. 13:30 w Warszawie, przy ul. Dzielnej 72 lok. 43 z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3) Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.,

6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.,

7) Podjęcie uchwał w sprawach:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.,

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.,

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.,

d) pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.,

e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.,

f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.,

g) odwołania z zarządu Macieja Jana Tołkina,

h) powołania do zarządu Tomasza Stefana Stajszczak i powierzenia mu funkcji Prezesa Zarządu,

i) zmiany § 2 i § 14 Statutu Spółki,

j) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

7) Wolne wnioski.

8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.PROPONOWANE ZMIANY § 2 STATUTU SPÓŁKI
Dotychczasowy § 2 Statutu Spółki: „Siedzibą Spółki jest Białystok.”.
otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Siedzibą Spółki jest Warszawa.”.

PROPONOWANE ZMIANY § 14 STATUTU SPÓŁKI
Dotychczasowy § 14 ust. 7 Statutu Spółki: „Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.”.
otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”.


Wykreśla się dotychczasowy § 14 ust. 19 Statutu Spółki.
W § 14 Statutu Spółki zmienia się numerację w ten sposób, że dotychczasowy ust. 20 otrzymuje oznaczenie ust. 19.
Dodaje się w § 14 Statutu Spółki ust. 20 o treści: „Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana
z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.”.


Dodaje się w § 14 Statutu Spółki ust. 21 o treści: „Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o istotnych okolicznościach i zdarzeniach dotyczących sytuacji Spółki. Zarząd udziela Radzie Nadzorczej wszelkich informacji dotyczących Spółki z inicjatywy własnej lub wniosek Rady Nadzorczej lub jej członków. Informacje wskazane w zdaniu poprzedzającym są przekazywane w terminach i w sposób uzgodniony między Zarządem a Radą Nadzorczą. Przekazywanie informacji Radzie Nadzorczej może odbywać się w dowolnej formie, w tym w postaci elektronicznej lub ustnie na posiedzeniach Rady Nadzorczej. Wyłącza się obowiązki informacyjne określone art. 380¹ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, co nie uchybia obowiązkom informacyjnym Zarządu, wynikającym z innych przepisów prawa oraz konieczności sprawowania rzetelnego nadzoru przez Radę Nadzorczą.”.

Dodaje się w § 14 Statutu Spółki ust. 22 o treści: „W związku z treścią art. 3821 § 8 Kodeksu spółek handlowych wyłącza się prawo Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą Rady Nadzorczej.”.